نقض آشکار حقوق بشر با محبوس نگه‌داشتن زندانیان در بحران کرونا

0
34

نقض آشکار حقوق بشر با محبوس نگه‌داشتن زندانیان در بحران کرونا

از اینرو دست چین کردن زندانیان و اعطای مرخصی به
گروه خاص و محروم کردن زندانیان موسوم به امنیتی و سیاسی, ناقض ماده 7 اعلامیه
جهانی حقوق بشر نیز هست و مرخصی از زندان همانقدر که حق حسین فریدون و شبنم نعمت‌زاده
است حق همه زندانیان دیگر نیز هست. همچنین یاداوری می‌شود که مطابق ماده 25 این
اعلامیه همگان سزاوار دستیابی به استانداردهای قابل قبول سلامتی و بهداشت هستند و
محبوس نگه داشتن زنان و بخصوص مادران و کودکان در زندانها در شرایطی که جهان درگیر
مبارزه نفس‌گیر و جدی با ویروس همه‌گیر و کشنده کروناست, ناقض این ماده اعلامیه و
جنایت بر علیه محبوسان است .

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره هشتاد و یک