عبور از نظام اسلامی با کدامین ابزار

0
217عبور از نظام اسلامی با کدامین ابزار
اینروزها شاهد بروز لیستهای چهارده نفره رجال و بانوان فعال اجتماعی و مدنی برای عبور از جمهوری اسلامی در فضای رسانه ای هستیم که دست بدست میچرخد. با اینکه نظام اسلامی به امضا کنند گان این بیانیه ها چنگ و دندان نشان میدهد. ما ضمن حمایت از حق شهروندی و آزادی بیان و عقیده این افراد لازم میدانیم کل این حرکت را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و جایگاه چنین حرکاتی را در فضای سیاسی اجتماعی موجود نمایان نمائیم.
در برنامه امروز با ثریا شهابی مدافع حقوق زنان و کودکان از فعالین مارکسیست، به بررسی تز عبور مسالمت آمیز از یکی از مخوفترین حکومتهای فاشیستی دو قرن اخیرمیپردازیم.

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women’s rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati