اوج نا امنی ها وبیجاه شده گان داخلی وخارجی در افغانستان- ماریا یوسفزی

0
103

اوج نا امنی ها وبیجاه شده گان داخلی وخارجی در افغانستان- ماریا یوسفزی

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: اوج نا امنی ها وبیجاه شده گان داخلی وخارجی در افغانستان- ماریا یوسفزی

اوج نا امنی ها وبیجاه شده گان داخلی وخارجی در افغانستان- ماریا یوسفزی

درود
به خوانندگان گرامی !
save imageماریا
یوسفزی شهروند کشور افغانستان مقیم سویدن هستم  نوشته من در ارتباط اوج جنگ
ها در کشور ما افغانستان!
طی ۴
و۵ دهه در افغانستان جنگ خانمانسوزجریان دارد که دست های بیگانه وربر قدرت های
جهان برای منافع خود کشور های فقیر را اله دست خود ساخته از ان نفع میبرند ومردم
تحت ستم در یک تنکنای جنگ اقتصادی وفرهنگی -تعصبات مذهبی -تبعیضات تنظیمی قرار
دارند ونا اگاههانه دنباله رو باند ها مافیای وتنظیمی در حرکت هستند اما افسوس وصد
افسوس همین جنگ ها وفقر وبیکاری باعث شده که بیشترین اواره ترین مردمان ما افغان
های بی پناه در تمام جهان هستیم که سال ۲۰۱۷ بیشترین بیجاه شدهگان داخلی در
افغانستان درسال ۲۰۱۷بیش از ۴۴۸ هزار نفراز منطق مسکونی شان بیجاه شده اند.
بیشترین
رقم بیجا شدگان با تعداد ۱۲۳ هزار و ۵۳۸ نفر در ولایت ننگرهار در شرق کشور بوده
است
.
بر
اساس این گزارش ولایت قندوز در شمال کشور با رقم ۳۹ هزار و ۵۵۰ خانواده در ردیف
دوم و ولایت بادغیس در غرب کشور با رقم ۲۶ هزار و ۶۵۹ خانواده در ردیف سوم قرار
دارد
.
در
گزارش گفته شده که بر اساس این ارقام، به صورت اوسط روزانه بیش از یک هزار و ۲۰۰
نفر در کشور مجبور به ترک منازل شان شده اند
.
در
همین حال، اوچا در این گزارشش همچنان تعداد برگشت کنندگان مهاجران افغان از ایران
و پاکستان را نیز به نشر رسانیده است
.
که بر
اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، تعداد ۴۶۲ هزار و ۳۱۶ تن مهاجر از این دو
کشور به افغانستان برگشته اند
.
اوچا
گفته که از این مجموع، ۹۸ هزار و ۱۹۱ تن از ایران و متباقی از پاکستان برگشانده
شده اند
.
از
سویی، در گزارش این دفتر به نقل از آمار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین
همچنان آمده است که نزدیک به ۵۹ هزار مهاجر دیگر که دارای مدرک مهاجرت بوده است،
از کشورهای گوناگونی به افغانستان
به
گونه داوطلبانه عودت کرده اند
مردم
اواره بی پناه افغان حتی در کشور های غرب وکشور های مدرن وپیشرفته حقوق شان نظربه
پناهجویان دیگر کشور بدرجه دوم وسوم قرار دارند. دلیل اش این که چرا پناهجو یان
افغان از کشوری هستند که دولمتندان ان قرارداد وتوافقنامه را امضا کرده که ! دربدل
برگشتاندن پناهجویان راهکار های دیگری را موافقه کرده اند.متاسفانه پناهجویان سال
ها در بی سرنوشتی بسر میبرند  نه درکشور خود امنیت دارند ونه در کشورهای دیگر
که با بسیار مشقت راه های سوق اعبور را طی کرده ارامش دارند اما ناکام وبدور از
اسایش وزندگی امن که حق شان است نمیتواند داشته باشند.

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره شصت و دوم