پیام نوروزی سیما نوری برای زنان و سازمان رهایی زن

0
849

ما زنان اهل قلم، با عزم و اراده ی خود سال نو را به فال نیک گرفته و برای مبارزه با تبعيض جنسيتی و هرنوع بی عدالتي آماده تر از هميشه به مبارزه مان ادامه خواهيم داد. در تربيت و پرورش نسلي فرهيخته و آگاه خواهيم كوشيد و در بهتر نمودن اوضاع اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ورزشي و غیره، كشور و جهان نهايت تلاشمان را خواهيم نمود . و از جنبش رهایی زن نيز صميمانه سپاسگذاريم تا اين فرصت را به ما زنان داده تا در راستای اهداف و آمال بلندمان ، مصمم تر از ديروز گام برداريم و فردايی بهتر براي خود و همنوعانمان رقم بزنيم .
به اميد سالی پراز خير و بركت و تغييرهای مثبت براي تمامی هم نسلانم در سراسر جهان

زن اسير سنت های غلط

عاشق و معشوق ما بيگانه اند
درد و غم در قلب ها همخانه اند؟
آه، آهو های بازيگوش هم
طعمه ی گرگان اين ويرانه اند
جنگل تاريک وهم انگيز نيز
پيشرو و …گرگها، ديوانه اند
زوزه ها از دور می آيد به گوش
گرگها هم شام شان شاهانه اند
ما اسير سنت و فكر و غلط
پاک، مجلسهای ما مردانه اند:
خلق گرديده اند از پهلوی چپ
اين زنان كه گوهر يكدانه اند
با خشونت دنده ها شان بشكند
چون چراغ خانه و كاشانه اند
تيتر های اول و سطر خبر
داغهای تازه ى پروانه اند
گفت ريحانه است زن، مرد بزرگ
با وجودش خانه ها گلخانه اند
(سيما نوری)
دَنده: قَبَرغَه، پهلوی انسان
در قديم اعتقاد داشتند كه زن از پهلوی چپ مرد آفريده شده بخاطر همين زن را پايين تر از مرد ميدانستند

پیام تبریکی سال نو و شعری در وصف زنان و سنت های ناپسند از سوی، سیما نوری؛ شاعر از کشور نروژ