زارش همکارمان سحر صامت از میتینگ سازمان ک.ب.ب. در حمایت از پناهجویان و بویژه خط…

0
581https://youtu.be/-W1edP0TUtIگزارش همکارمان سحر صامت از میتینگ سازمان ک.ب.ب. در حمایت از پناهجویان و بویژه خطر اخراج یک مادر افغان هفتادو جهارساله در گوتنبرگ سوئد بهمراه یک رپرتاژ ویژه ا…


Source