گفتگوی گزارشگران بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن – با مینو همتی روزنامه نگار و فع…

0
429


http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=34521&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=217bfa06fd10daacd53fd56c7cca0b09

گفتگوی گزارشگران بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن – با مینو همتی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان

مسلما تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی صرف زن بودن شما را به شهروند درجه دو تبدیل میکند و بطور اتوماتیک از مزایای شهروند درجه یک بودن محروم میکند. از اینرو فارغ از موقعیت و جایگاه طبقاتی، شما ملزم بمبارزه با نابرابری خواهید شد. هرچند در طیف دانشجوئی و روشنفکری با شرکت وسیعترزنان در عرصه علم، دانش و اندیشه توازن قوا علیه مردسالاری و بنفع برابری طلبی تغییر کرده و ما شاهد حضور مردان آزادیخواه و برابری طلب در سنگرهای جنبش رهائی زن هستیم. لیکن زنان طبقات محروم کماکان با تبعیض در خانه و جامعه هردو دسته پنجه نرم میکنند
Source