نیروی انتظامی: یک تا ده سال حبس برای تشویق به برداشتن حجاب

0
396


http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=85067

نیروی انتظامی: یک تا ده سال حبس برای تشویق به برداشتن حجاب

• نیروی انتظامی برای دخترانی که در معابر عمومی حجاب خود را از سر بر می دارند، به جرم اشاعه ی فحشا یک تا ده سال حبس تعیین کرد. این تهدید، تحطی آشکار از وظیفه ی قانونی ای….


Source