گیریم پستهای برق را شیب دار می کنید تا دختران خیابان انقلاب نتوانند رویش باستند …

0
785


گیریم پستهای برق را شیب دار می کنید تا دختران خیابان انقلاب نتوانند رویش باستند …بسی خیال واهی … خیابانها زیر پای دختران انقلاب می لرزند!
درود بر دختران انقلاب …پیش به سوی 8 مارس روز جهانی زن!
Source