آقای خامنه ای، احمدی نژاد، روحانی، لرزیجانی، خاتمی، مشائی ، قاسم سلیملنی، کروبی،…

0
244


آقای خامنه ای، احمدی نژاد، روحانی، لرزیجانی، خاتمی، مشائی ، قاسم سلیملنی، کروبی، میر حسین موسوی و.. ، یادتان می آید به چند دختر 10 تا 18 ساله تجاوز کردید و بعد اعدام؟ به در چند خانه برای دادن شیرینی اذدواج- مرگ- رفتید و زنگ در را به صدا در آوردید، از چند پدر و مادر تقاضای پول تیر کردید؟ حالا دیگر، لال شوید، خفه خون بگیرید، صدای تان، صدای نحس تان را، ببرید، ساکت ساکت ساکت شوید. هنوز چشم مادران خونین، چشم اشک آلود پدران به درب دو خته شده است! هنوز خاوران ها را زیر پا می گذارند به دنبال عزیزانشان، عزیزانمان هستند! هر چه می کاوند، کمتر به عزیرانشان می رسند. دیگر بس است، خفاش خفاش خون شام، نوشیدن خون انسان بس است! ما می آئیم، ما با توپ و خمپاره می آئیم، همه جا را می گردیم، شما را پیدا می کنیم، به نزد مادران می بریم، به دست پدران می سپاریم تا برای شان بگوئید چه بر سر غزال های ما، یاس ها ی خوش بوی ما، قناری ها خوش پرواز ما آوردید. شما غزال ها، آهوان کوه های مان را سر بریدید، شما از چوب یاس ما، آتش افروختید، قناری های مان را پختید و خوردید! باز هم حرف می زنید، ساکت ساکت زبان تان بریده باد که زبان خوش آوازترین مرغان بهاری مان را بریدید!


Source