جمهوری سرمایه سالاری اسلامی = توهین , تحقیر , تهدید و توبیخ ِ زنان و کودکان پو…

0
593


جمهوری سرمایه سالاری اسلامی =
توهین , تحقیر , تهدید و توبیخ ِ زنان و کودکان
★★★★★★★★★★★★
پویا فرهادی ـ نوزدهم بهمن ۱۳۹۶
Poya Farhadi – Copenhagen
Thursday 8. February 2018
★★★★★★★★★★★★

مارتين ترمان :
کسانی كه به من می گويند من به جهنم
خواهم رفت , درحاليكه آنها به بهشت
می روند ، مرا بسيار شادمان می نمایند ،
زیرا ما به دو مقصد متفاوت می رويم .
.
.
Source