يام ٢٢ بهمن و انقلاب ١٣٥٧ از منظري ديگر، گفتگو با ثريا شهابي از ربوده شدن انقلا…

0
276https://youtu.be/8kHNyG4L1HIقيام ٢٢ بهمن و انقلاب ١٣٥٧ از منظري ديگر، گفتگو با ثريا شهابي از ربوده شدن انقلاب ٥٧ توسط ارتجاع اسلامي چه درسهائي را براي آينده گرفته ايم این برنامه توسط ره…


Source