ا آزادی بی قید و شرط عزیزانمان مبارزه ادامه دارد سولماز اسکندری در گفتگو با مین…

0
869https://youtu.be/5YeLELvkl_4تا آزادی بی قید و شرط عزیزانمان مبارزه ادامه دارد سولماز اسکندری در گفتگو با مینوهمتی از وضعیت عزیزان دربند و تماس مستقیم با خانواده ها سخن میگوید Rahai Zan …


Source