اعتصاب غذای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین | ایران | DW | 04.02.2018

0
402


http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86/a-42445585

اعتصاب غذای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین | ایران | DW | 04.02.2018

دو زندانی عقیدتی، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در اعتراض به انتقالشان از زندان اوین به قرچک ورامین از روز شنبه ۱۴ بهمن دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این دو زندانی ۱۰ روز پیش …


Source