آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: قاصدان سپیده دمان

0
431

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: قاصدان سپیده دمان

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: قاصدان سپیده دمان – شعری از بفشه کمالی

قاصدان سپیده دمان – شعری از بفشه کمالی

فرزندان آفتاب وستاره
شبنم و سپیده دم 
بهار و شکوفه
باران و درخت
فرزندان کار ودستان پینه بسته
فرزندان رزم و رهایی
فرزندان مقاومت و سرسختی
رهروان ستاره گان‌ سرخ برخاسته درسکوت و ظلمت و سیاهی
فرزندان مردم بی لبخند به پا خاسته
فرزندان نوید دهنده سپیده دمان
فرزندان عشق و رهایی و ایثار
فرزندان آگاهی و شور و شعور
فرزندان مردم بی لبخند
به پا خاستند
مقدمتان گرامی رزمتان پایدار
بنفشه کمالی
۰۸-۰۱-۲۰۱۸