ین کارگروه برای تشکیل گروه های ۳ تا ۵ نفر است که بصورت مستقل و مخفی برای سازمان …

0
321


ین کارگروه برای تشکیل گروه های ۳ تا ۵ نفر است که بصورت مستقل و مخفی برای سازمان و ساماندهی تاسیس شده است. با پیوستن و آموزش های سازمانی مبارز با استبداد دینی را سامان داده تا پیروزی یک قدن نزدیکتر شویمSource