ارگران و خیزش سراسری دیماه 96 در گفتگوی مینو همتی با فرخنده آشنا فعال کارگری به…

0
554https://youtu.be/tBshOLdj4pAکارگران و خیزش سراسری دیماه 96 در گفتگوی مینو همتی با فرخنده آشنا فعال کارگری به بررسی خیزش دیماه و نقش فعالین جنبش کارگری در حال و آینده این اعتراضات سراسری…


Source