29 شهریور 1396، اعتراضات هزاران کارگر کارخانه های “آذرآب” و “هپکو” در اراک، با …

0
383https://www.youtube.com/watch?v=1YR2hfy-8UA&feature=share

امروز، 29 شهریور 1396، اعتراضات هزاران کارگر کارخانه های “آذرآب” و “هپکو” در اراک، با هجوم وحشیانه ی مزدوران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به درگیری های شدیدی می…


Source