مبارزان در بند-حميده ميرزاد – Rahai Zan

0
475


https://www.rahaizan.tv/2018/01/22/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF/

مبارزان در بند-حميده ميرزاد – Rahai Zan

مدعيان مبارزه ! زنان قلم به دست، خبرنگاران و در نهايت فمينست هاى دو آتشه سالهاى متمادى است كه براى حق اجحاف شده ى زنان مبارزه مى كنند.سوال اينجاست كه هر كدام از اين افر…


Source