رماشان کرمانشاه:: فیلمی جدید از اعتراضات بر علیە دیکتاتوری ‍️‍️️

0
270https://www.facebook.com/parviz.mohamadi/videos/1994252660604244/

کرماشان
کرمانشاه:: فیلمی جدید از اعتراضات بر علیە دیکتاتوری
🙋‍♂️🙋‍♀️✌️


Source