ک ارزیابی کوتاه از ابراز وجود توده های گرسنه نان و تشنه آزادی و برابری، در گفتگ…

0
421https://youtu.be/sAgZmjalEb8یک ارزیابی کوتاه از ابراز وجود توده های گرسنه نان و تشنه آزادی و برابری، در گفتگوی مینو همتی با ثریا شهابی فعال سیاسی مارکسیست. Masses are Hungry for Bread &…


Source