ابراز وجود توده های گرسنه نان و تشنه آزادی و برابری

0
246یک ارزیابی کوتاه از ابراز وجود توده های گرسنه نان و تشنه آزادی و برابری، در گفتگوی مینو همتی با ثریا شهابی فعال سیاسی مارکسیست.

Masses are Hungry for Bread & Thirsty for Freedom & Equality.

How to interpret peoples movement in Iran, Mino Hemati interviews Soraya Shahabi.

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women’s rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati