فراخوان به آکسیون در مخالفت به سفر ظریف نماینده‌ی حکومت چپاول و سرکوب جمهوری اسل…

0
313


فراخوان به آکسیون
در مخالفت به سفر ظریف نماینده‌ی حکومت چپاول و سرکوب جمهوری اسلامی به بروکسل
و حمایت از مبارزات مردم ایران
پنج‌شنبه 11 ژانویه ۲۰۱۸

جواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی ایران، نماینده¬‌ی رژیمِ تئوکراتیک جمهوری اسلامی به بروکسل دعوت شده است تا با سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار و در مورد «توافقات هسته‌ای» صحبت کند؛ اما کیست که نداند هدف بحث بر سر تنظیم روابط بین‌المللی و سرکوب داخلی در شرایط زیر سوال رفتن مشروعیت کلیت نظام جمهوری اسلامی به قدرت و همت مبارزات مردم در خیابان‌های خونین سراسر ایران است.
کیست که نداند خشم و نارضایتی و مبارزات سراسری مردم و به چالش کشیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی کلیه‌ی معادلات ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی را بر هم زده است. متحدین و مخالفین جمهوری اسلامی را وادار کرده است تا در روابط سیاسی – اقتصادی خود تجدید نظر کنند و راوابط جدیدی بر اساس منافع سرمایه‌دارانه‌ی خود اتخاذ نمایند.
بله! نماینده¬‌ی جمهوری اسلامی در شرایطی به بروکسل می‌آید که کماکان و کمابیش مردم هر شب در خیابان‌ها مبارزه می‌کنند و شعار «جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم!» می‌دهند؛ بیش از ۲۵ نفر در خیابان‌ها کشته‌شده‌اند، هزاران معترض دستگیر شده در زندان هستند و هر ساعت خبر مرگ یکی از آن‌ها می‌رسد، صدها دانشجو و فعال سیاسی و کارگری و … در خانه‌ و محل کارشان دستگیر شده‌اند، صدها نفر از خانواده‌ها در مقابل زندان‌ها تحصن کرده‌اند و خبری از عزیزان‌شان ندارند و …
شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که صدای خشم و اعتراض و مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، جوانان بی‌کار و ملل ستمدیده¬ را در پیوند با فرودستانِ جهان هر چه رساتر فریاد زنیم!
شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید!
با ما همراه شوید تا اعلام کنیم که این پیوند ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی، به تقویت بنیادگرایی اسلامی و سرمایه‌داری در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران و جهان خدمت خواهد کرد.
با ما همراه شوید تا همراه هم بتوانیم دولت‌های غربی را که در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی عقد اتحاد می بندد، وسیعا افشا کنیم.
با ما همراه شوید تا در یک مبارزه¬‌ی انترناسیونالیستی¬، سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی را تسریع کنیم.
زمین و زمان را به هم بدوزیم و هم¬دستیِ پلیدِ دولت‌های غربی و رژیمِ جمهوری اسلامی ایران را افشا کنیم.

ما از تمامى شما مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و همچنين تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها، احزاب، تشكل‌هاى سياسی و اجتماعى، ایرانی و غیر ایرانی دعوت می‌کنیم که به این مبارزه‌ی متحد بپیوندند تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را با قدرت بیاراییم.
مكان: میدان شومان در بروکسل
Rond-point Robert Schuman,1000 Bruxelles

زمان: روز پنجشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۲ تا ۱۴

شورای حمایت از مبارزات مردم در ایران – بلژیک
برای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرح ابتکار عمل‌های مبارزاتی با برگزار کننده‌گان تماس حاصل نمایید:
Call to action
In protest to the visit of Javad Zarif, the representative of plunder and suppression of
Islamic Republic of Iran in Brussels and in support of the struggle of the people in Iran
Thursday, January 11, 2018

Javad Zarif, Iran’s foreign minister and representative of the theoretic Islamic regime of Iran is invited to Brussels to meet with ambassadors of Britain, France and Germany to discuss the “nuclear deal”. But we are aware that the purpose of this meeting is to discuss international relations and internal suppression of the demonstrations that are challenging the legitimacy and totality of this regime.
We are aware that the the anger and grievances of nation wide protests has undermined all the national and international equations of Islamic Republic of Iran. The protests has led both the allies and opposition of Islamic Republic of Iran to reconsider their political and economical relations and adopt new relationships according to there capitalistic interests.
Yes! The representative of Islamic Republic of Iran is visiting Brussels as people in Iran continue to march the streets at night and chant “ we don’t want Islamic Republic”. More than 25 have been killed in the streets, thousands of protesters have been arrested and we receive the news of the death of detainees on hourly bases .
Hundreds of students, political and worker activists are arrested in their homes and their place pf work. Hundreds of families who are left with no news about their families have been camping outside Evin prison calling for the release of their loved ones.
We invite you freedom fighter women and men to be voice of the anger and protest of workers, the poor, the unemployed youth and nations under suppression. Join us and be the voice of Iranian women who are among the most oppressed section of society.
We invite you all freedom fighters, social and political activists, organisations, coalitions, entities Whether Iranian or non-Iranian to participate in this action.

Time: Thursday, January 11, 2018 . 12:00-14:00
Place : Rond-point Robert Schuman,1000 Bruxelles

Council for the Support of People’s Campaigns in Iran-Belgium
For any coordination, cooperation, and campaign initiatives, contact the organiser:
0489743562
[email protected]
Manage
LikeShow more reactions · Reply · 10h


Source