دعوت آرش سبحانى از من براى همراهى در چالش ⁧ #ترانه_اعتراض ⁩ ، من هم از عبد…

0
330https://www.facebook.com/shahinnajafi666/videos/10155325808908174/?hc_ref=ARStvNkufWSW96SBlmSAsC5tO9SJuNDEmAVcezdlKXzG6b0TzmXzMOy3yWPj_aldAnM&fref=nf

پيرو دعوت آرش سبحانى از من براى همراهى در چالش ⁧ #ترانه_اعتراض ⁩ ، من هم از
عبدى بهروانفر ⁩ براى هم‌صدايى با ستمديدگان و زندانيان ايران دعوت مى‌كنم. ⁧ #شبانه ⁩ ⁧ #فرهاد ⁩ ⁧ #منفردزاده ⁩ ⁧ #شاملو ⁩
Arash Sobhani Abdi Behravanfar


Source