تسلیم شکایت از سوی سازمانهای حقوق بشری ایران به دادستانی آلمان برای دستگیری هاشمی شاهرودی

0
402


http://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/hashemi-shahrudi/

تسلیم شکایت از سوی سازمانهای حقوق بشری ایران به دادستانی آلمان برای دستگیری هاشمی شاهرودی

عدالت برای ایران، 20 دی 1396: یک ائتلاف از سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری، از جمله عدالت


Source