اعتراضات مردمی در مقابل‌ کشتارگـــــاه اسلامی ” اوین ” زندانی سیاسی آزاد باید گ…

0
427اعتراضات مردمی در مقابل‌ کشتارگـــــاه اسلامی ” اوین ”
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
★★★★★★★★★★★★
پویا فرهادی نوز دهم دی ۱۳۹۶
Poya Farhadi – Copenhagen
Tuesday 9. January 2018
★★★★★★★★★★★★

آگاهی ، انسجام ، هم سویی ، توهم نداشتن به رهبران ،
قهرمانان و ناجیان ـ سازماندهی شورایی و …. می تواند
زمینه ساز نابودی ارتجاع و ستم و بی عدالتی باشد

اگـــر تمام گل ها را از شاخه بچینید
نمی توانید جلوی آمدن بهار را بگیرید
پابلو نرودا
.
شعار و خواسته ی همیشگی جوانان و بیکاران :
یا” کـــــار ” یا حقوق بیکــــاری

نـــه به ” ســـــــــربازی ” اجباری
ســـربازی اختیاری
با حقوق اداری
.
Source