آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: پروانگی ریحان ها،آتناها،کیمیاها و … فراموش نمی شود!

0
290

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: پروانگی ریحان ها،آتناها،کیمیاها و … فراموش نمی شود!

با این جواب فقط صورت مسئله ی
تکراری و همیشگی پاک نمی شود بلکه این زخم و داغ زنده به گور میشود تا کیمیایی
دیگر،دختری 5 ساله که 70 بار مورد تجاوز همسر مادرش قرار می گیرد و این قصه ادامه
دارد… دوباره آتنایی دیگر،کیمیایی دیگر و حتی ریحانی دیگر

انگار نه انگار که حال جامعه خوب
نیست وقتی هر روز سم”تفکیک جنسیتی” و جدا کردن نیمی از جامعه،زنان از کل
جامعه قانونمند و سیستماتیک تزریق می شود

انگار نه انگار که حال جامعه بدتر
شده وقتی هر روز ون های عفاف و حجاب حرمت زنان را جلوی چشم کل جامعه می شکند و با
ارعاب و زور جلوی پایشان ترمز می کند و بی امنیتی زنان در خیابان را عادی جلوه می
دهد

انگار نه انگار که هیچ قانون و
ارگان و نهاد قانونی و مدنی در جامعه وجود ندارد که قربانیان تجاوز و خشونت های
خانگی علی الخصوص قربانیان خاموش(کودکان) به آن پناه ببرند و مورد حمایت قرار
گیرند

انگار نه انگار که طاعون جنسیت زده
به جامعه پاشیده می شود که وقتی فقر و بی معیشتی ، اقتصاد مقاومتی خانواده ها را
له می کند . گرفتار کردن نیمی از جامعه، زنان در گرداب سود و سرمایه آسان تر شود
با حقوق های 150 تا 200 هزار تومانی! که تن فروشی گره بخورد به معیشت زنان که حرمت
زنان گره بخورد به امنیتشان و بدنبال آن امنیتشان به تجاوز و مرگ

انگار نه انگار اسید چهره زندگی
زنان را می سوزاند و ذوب می کند وقتی مالکیت تن و ذهن و زندگیشان به اسم
“ناموس و غیرت” از لحظه ی بدنیا آمدنشان به مردان سپرده می شود و 9سیاهی
پارچه ای می بلعد تمام سپیدی اختیار و حق انتخاب را
!

اصلا انگار نه انگار آتنایی بود
وقتی همین الان که می نویسم این خبر آمد: “زن 17 ساله بجنوردی در پی مقاومت
در مقابل تجاوز جان باخت” احتمالا او نیز حجابش را رعایت نکرده بود پس تقصیر خودش
است… مردم سرتان به زندگی تان باشد
!!!!