نا آرامی های ایران؛ تعداد دستگیرشدگان ایران از هزار نفر گذشت

2
231


https://iranwire.com/fa/features/24356

نا آرامی های ایران؛ تعداد دستگیرشدگان ایران از هزار نفر گذشتSource

2 COMMENTS

  1. این خیزش باید رهبری بشود، اتحادیه ی اروپا پشت رژیم ایران ایستادزه است، ما را یاری کنید، ما میتوانیم این خیزش را به سوی پیروزی رهبری کنیم. سخن ما را جدی نگیرید سدای ملت را خفه خواهند کرد،

Comments are closed.