آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: به مناسبت روز خشونت بر علیه زن چی بودم و چی شدم

0
260

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: به مناسبت روز خشونت بر علیه زن چی بودم و چی شدم

(دل نوشته هایی از رنج و درد یک زن در ایران) من یک زنم، یک مادرم، کسی که در ایران زندگی کرده و با تمام ستم ها و ظلم هایی  که براو روا د…