بررسی آسیبهای اجتماعی، نگرش جامعه به زنان خیابانی و تابوی کارگران جنسی

0
290بررسی آسیبهای اجتماعی، نگرش جامعه به زنان خیابانی و تابوی کارگران جنسی
مینو همتی در گفتگو با سولماز اسکندری روانشناس و فعال حقوق زنان و کودکان به بررسی وضعیت کودکان و زنان در بازداشتگاهها نیز میپردازد
Mino Hemati Interviews Solmaz Eskandri in regards to social issues concerning women and children in Iran.

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women’s rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati