آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: Ein Fenster reicht mir aus تئاتر خیابانی یک پنجره برایم کافیست

0
251

آرشیو مطالب منتشر شده در نشریه رهایی زن: Ein Fenster reicht mir aus تئاتر خیابانی یک پنجره برایم کافیست

(دل نوشته هایی از رنج و درد یک زن در ایران) من یک زنم، یک مادرم، کسی که در ایران زندگی کرده و با تمام ستم ها و ظلم هایی  که براو روا د…