کمپین شهروند جهانیم. بحران امواج صدها هزار نفری پناهجویان Citizens of The World Campaign

0
352

کمپین شهروند جهانیم. بحران امواج صدها هزار نفری پناهجویان Citizens of The World Campaign


گفتگوی مینو همتی با امان کفا از بنیانگذاران کمپین شهروند جهانیم. بحران امواج صدها هزار نفری پناهجویان و
 بررسی دو پاسخ متضاد از جانب دولتها و شهروندان اروپائی
Mino Hemati interviews Aman Kafa one of the founders of Citizens of The World Campaign in UK. Refugee crisis and two opposite response, governments vs Citizens.
http://www.citizensoftheworld.global