حق شهروندی زنان مریوان حق زنان در دوچرخه سواری

0
210شهر مریوان با تاریخچه مبارزاتی درخشان خود شاهد حرکت اعتراضی دیگری برای دفاع از حق زنان در دوچرخه سواری در روز بدون خودرو بود.

فرصتی دست داد تا با جمیل خوانچه زر یکی از فعالین سیاسی مدنی ساکن لندن به گفتگو بنشینیم.

Rahai Zan TV interviews Jamil Khancheh Zar in regards to Protest action in support of women”s right to bicycle in public.