روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی در گفتگو با شادی امین مدافع حقوق ال جی بی تی ایران

0
265

بررسی روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی در گفتگوی مینو همتی با شادی امین مدافع حقوق ال جی بی تی ایران

Mino Hemati Interviews Shadi Amin a vocal supporter of Rights of the LGBT community of Iran.

Rahai Zan Against Homophobia in Iran and around the world.

Proud supporters of the International Day Against Homophobia and Transphobia.