جشن اول مه و مطالبات کارگری پسا برجام

0
110جشن اول مه و مطالبات کارگری پسا برجام
مطالبات کارگری طی دهه های متمادی به بهانه جنگ، اقتصاد مقاومتی و تحریمهای بین المللی سرکوب شده است. این در حالیستکه جماعت یک درصدی حاکم از میلیونرهای ریالی به میلیاردرهای دلاری تبدیل شدند. این جماعت یک درصدی چه در آمریکا باشند و چه در ایران توان مالی نجومی و قدرت مطلق سیاسی خود را با خالی نگهداشتن سفره خانواده کارگری تضمین کرده است. وقت آن رسیده استکه نیروی میلیونی 99 درصدی متشکل شود و حقوق خود را بدست آورد و خط فقر را بموزه تاریخ بسپارد.
در برنامه امشب به بررسی مطالبات کارگری، از اعتصابات متعدد گرفته تا وضعیت معیشت خانوار کارگری، از و ضعیت کارگران مهاجر افغان گرفته تا دستفروشان کلان شهرها با فرخنده آشنا از فعالین کارگری به گفتگو مینشینیم.

May first celebrations, workers demand in post nuclear agreement with the west
Mino Hemati interviews labor activist Farkhondeh Ashena