بررسی امنیت سایبری در دنیای مجازی ، راههای مبارزه با فیلترینگ

0
263بررسی امنیت سایبری در دنیای مجازی ، راههای مبارزه با فیلترینگ
گفتگوی مینوهمتی با حمید نصیری کارشناس اینترنت و دنیای مجازی
How to combat filtering in Cyber Space with Hamid Nasiri.
This was first aired from Rahai Zan Program from Channel One TV