بررسی واکنش راسیستی به اذیت و آزار جنسی زنان در اروپا

0
221بررسی واکنش راسیستی به اذیت و آزار جنسی زنان در اروپا
گفتگوی مینو همتی با ثریا شهابی مدافع حقوق زنان و کودکان از فعالین سیاسی مارکسیست
RahaiZan TV Host Mino Hemati interviews Soraya Shahabi on
Racist Reaction to Sexual Harassment in Europe.