گفتگوی مینو همتی با شادی امین نویسنده کتاب جنسیت ایکس، تجربه زیست هم جنس گرایان و

0
145گفتگوی مینو همتی با شادی امین نویسنده کتاب جنسیت X
تجربه زیست هم جنس گرایان و ترنس جندرها در ایران

Rahaizan TV program host Mino Hemati interviewed Shadi Amin author of Gender X a look at life of LGBT in Iran.