هشت مارس گزارش فعالین جنبش رهائی زن از کپربری سوئد بهمراه مصاحبه با تعدادی از شرکت کنندگان

0
315هشت مارس گزارش فعالین جنبش رهائی زن از کپربری سوئد بهمراه مصاحبه با تعدادی از شرکت کنندگان.
با سپاس از مژگان حاصلی برای تهیه و ارسال این گزارش
RahaiZan TV March 8 reportage from ABF in Kopparberg, Sweden