هشت مارس گزارش فعالین جنبش رهائی زن از اسلو پایتخت نروژ بهمراه مصاحبه با تعدادی از شرکت کنندگان

0
121هشت مارس گزارش فعالین جنبش رهائی زن از اسلو پایتخت نروژ بهمراه مصاحبه با تعدادی از شرکت کنندگان
با تشکر از ژوپاک و شادی مطیعی برای تهیه و ارسال این گزارش
RahaiZan TV Reportage from March 8 Celebration in Oslo Norway