گزارش ویژه همکار رهائی زن شاهین کاظمی از مراسم 8 مارس روز جهانی در گوتنبرگ سوئد.

0
143گزارش ویژه همکار رهائی زن شاهین کاظمی از مراسم 8 مارس روز جهانی در گوتنبرگ سوئد.
در این گزارش با نظر چند تن از شرکت کنندگان این مراسم نیز آشنا میشویم.
با سپاس از زحمات شاهین کاظمی عزیز برای تهیه و ارسال این گزارش

RahaiZan TV special report from Gothenburg Sweden, March 8 International Women’s Day by Shahin Kazemi
This reportage was broadcast on March 13 via Channel One Satellite TV towards Iran, Afghanistan, Greater Middle East, Europe and North America.