هشت مارس از نگاه نسل جوان جنبش رهائی زن

0
634هشت مارس از نگاه نسل جوان جنبش رهائی زن
کاری از پردیس، بنیامین و آزاد
همراه با شادیار عمرانی، نسیم روشنائی، زهراو شراره رضائی
تهیه شده برای برنامه تلویزیونی رهائی زن از کانال یک.
Long Live March 8
a short film by Benyamin Ahmadi, Pardis Shahrabi.
Shadyar Omrani, Naseem Roshnaei , Zah Ra and Sharareh Rezaei interviewed by Azad Zamani