حکم حکومتی افزایش جمعیت با کدامین منطق؟

0
261RahaiZan TV Program: Iran’s Chronic Drought and Fatwa to Double the Population of Iran, is discussed in an interview with Mozhgan Haseli, Women’s Rights activist.
بررسی وضعیت زنان در پرتو کمبود مزمن آب و فشار حکومت برای افزایش جمعیت
در گفتگوی مینو همتی با مژگان حاصلی فعال حقوق زنان در سوئد