یواشکی یواشکی تمسخر قوانین اسلامی علنی میشوند

0
285یواشکی یواشکی تمسخر قوانین اسلامی علنی میشوند
گفتگوی مینو همتی با شادیار عمرانی فعال حقوق زنان پیرامون آزادیهای یواشکی
این برنامه رهائی درجمعه چهارم ماه ژوئیه از کانال یک ماهواره بسوی ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.

Rahai Zan TV Program, Producer / Anchor interviews Shadyar Omrani
women’s Rights activist
In regards to recent Stealthy Freedom
This program was broadcast towards Iran, Middle East, Europe and North America via Channel One Farsi TV station, on Friday July 4th 2014