منصور اسانلو در گفتگو با مینو همتی از وضعیت ناهنجار شرایط کار، زیست و مبارزه کارگران در ایران و

0
319منصور اسانلو در گفتگو با مینو همتی از وضعیت ناهنجار شرایط کار، زیست و مبارزه کارگران در ایران و ضرورت یاری رسانی به خانواده های کارگران مبارز که به اسارت رژیم اسلامی درآمده اند سخن میگوید.این گفتگو اول بار در ششم ژوئن از برنامه رهائی زن و از طریق کانال یک بسوی ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.

Mino Hemati interviews Mansour Osanloo the exile labor leader on challenges facing the imprisoned labor activists and their family under Islamic oppression regime in Iran. This TV interview was first aired by RahaiZan TV program via Channel One satellite station towards Iran, Greater MiddleEast, Europe and North America.