زندگی مادر مبارز، دایه حمیرا نجیبی را بزرگ میداریم

0
342زندگی مادر مبارز، دایه حمیرا نجیبی را بزرگ میداریم و تلاش خستگی ناپذیر مادران مبارز را برای دستیابی جامعه ای آزاد و برابر ارج مینهیم.
با سپاس از بختیار پیرخضری برای تهیه و ارسال گزارش مراسم یادبود دایه حمیرا نجیبی در لندن.

RahaiZan Beyade Madare Mobarez Daye Homeira Najibi