خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

0
279خشونت علیه زنان را متوقف کنید!
پروژه ای از فرح شیلندری در تلویزیون محلی سوئد

Say No to violence against women, a project by Farah Shilanderi in Swedish Local TV