امکان داشت فریبا نیز یکی از قربانیان قتلهای ناموسی باشد

0
144رنجنامه زندگی زنان مریوان، امکان داشت فریبا نیز یکی از قربانیان قتلهای ناموسی باشد.
گفتگوی مینو همتی با فریبا رشیدی پیرامون معضلات زنان و دختران در مریوان

Fariba Could Have Been a Honor Killing Victim
Mino Hemati interviews Fariba Rashid, about the horrors of honor killing in her hometown Marivan and its effects on the lives of the women and girls in that region. This interview was broadcast from RahaiZan TV program from Channel one Satellite TV trowd Iran, greater Middle East, Europe and North America.