میترا پورشجری نگران محرومیت پدرش از دارو در زندان

0
282میترا پورشجری نگران محرومیت پدرش از دارو در زندان رژیم اسلامی است و در گفتگو با مینو همتی از نهادهای حقوق بشری تقاضای رسیدگی به این وضعیت جسمی محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس در بند، دارد

Mitra Pour Shajari in an interview with Mino Hemati expresses her concern about her father’s health, the imprisoned blogger who is denied his medication in Islamic regime