معشیت خانوار کارگری در منگه رژیم اسلامی و بحران اقتصادیش

0
197معشیت خانوار کارگری در منگه رژیم اسلامی و بحران اقتصادیش
دنباله سلسله مباحث کارگری با بهرنگ زندی از فعالین کارگری در مصاحبه مینوهمتی برنامه رهائی زن پخش از تلویوزیون کانال یک