بررسی مبارزات زنان برای حقوق برابر در خاورمیانه و وعده های روحانی

0
260بررسی مبارزات زنان برای حقوق برابر در خاورمیانه و وعده های روحانی
در گفتگوی مینو همتی با ثریا شهابی فعال سیاسی، فعال حقوق زنان و کودکان.
Mino Hemati, Rahaizan TV Producer, Talks to women’s Rights activist in regards to Issues Concerning Women In Middle East.& Rohani’s promises.